เวบไซต์แนะนำ
 
 
ค้นหากฎหมาย จากห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
มติคณะรัฐมนตรี
มีชัยไทยแลนด์ : เวบไซต์ของอดีตประธานวุฒิสภา
ค้นหาหนังสือจากเครือข่ายห้องสมุดของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คำพิพากษาศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
Google Thailand Search Engine ภาษาไทย ที่ใช้งานได้ดีที่สุด
รวมข่าวพาดหัวน่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับ
เรียนกฎหมายทางไกลจากฝรั่งเศสด้วยเทปการบรรยาย online
 
 
เวบไซต์ไทย
 
 
หน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐ และองค์กรอิสระ
รัฐสภา
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สถาบันพระปกเกล้า
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ศาลแรงงาน
ศาลล้มละลายกลาง
สภาทนายความ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษาทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตสภา
เอกชน
สถาบันนโยบายศึกษา (IPPS)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
Thai Justice
สำนักพิมพ์วิญญูชน
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
siamlaw
 
 
เวบไซต์ต่างประเทศ
 
 
เวบไซต์กฎหมายต่างประเทศ (ทั่วไป)
@Lawguru.com
FindLaw
ICL - International Constitutional Law
Website ที่เป็นแหล่งรวมกฎหมายอเมริกัน ยุโรป อาเชีย อาฟริกา และตะวันออกกลาง
Website ที่เป็นประตูไปสู่การค้นหากฎหมายของสหรัฐอเมริกา
Website ค้นหากฎหมายในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
Website รับสมัครเรียนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Internet
สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ
 
 
เวบไซต์กฎหมายต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
Accueil Legifrance Website กฎหมายที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของฝรั่งเศส สามารถค้นหาบทบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่ปี คศ. 1985 เป็นต้นมา
Service - Public Website ที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดทำบริการสาธารณะของฝรั่งเศส สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานที่จัดทำบริการสาธารณะ และประเภทของบริการสาธารณะต่างๆ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
Le Conseil d'Etat Website ของสภาแห่งรัฐที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครองของฝรั่งเศส
Site du Premier Ministre เป็น Website ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารประเทศของรัฐบาล
France Diplomatie Website ของกระทรวงการต่างประเทศ สามารถโยงไปยัง Website
ของส่วนราชการทั้งหมดของฝรั่งเศสได้
droit.org Website ที่เป็นประตูไปสู่การค้นหากฎหมายต่างๆ ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง
juriscom.net Website รวมบทความและคำพิพากษาที่น่าสนใจ
carrefourlocal.org Website เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
rajf.org เป็นวารสารกฎหมายทางอิเล็กโทรนิคที่สมบูรณ์แบบเว็บหนึ่งที่มีการ update อยู่เสมอ
laportedudroit.com เว็บไซต์กฎหมายที่มีข้อมูลสาระอย่างครบด้วนทุกสาขาจัดทำโดยกลุ่มทนายความ
ledroitpublic.com เว็บไซต์ที่จัดทำโดยนักเรียนกฎหมายที่น่าสนใจอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลของทุกสาขา
เรียนกฎหมายทางไกลจากฝรั่งเศสด้วยเทปการบรรยาย online
affaires-publiques.comเว็บไซต์รวมสาระกฎหมายมหาชนของประเทศฝรั่งเศส
เวปไซด์ที่รวมสาระที่สำคัญทุกๆ ด้านของประเทศฝรั่งเศส
 
 
เวบไซต์กฎหมายต่างประเทศ (เยอรมัน)
jura.uni-passau.de Website ที่รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลสหพันธรัฐเยอรมัน
gesetzesweb.de รวมพระราชบัญญัติต่างๆ ของเยอรมัน
 
 
เวบไซต์กฎหมายต่างประเทศ (อังกฤษ)
vlib.org Website กฎหมายในระบบแองโกลแซกซอน
psr.keele.ac.uk Website รวมกฎหมายอังกฤษ
 
 
เวบไซต์กฎหมายต่างประเทศ (ยุโรป)
europa.eu.int Website เกี่ยวกับสหภาพยุโรป มีหลายส่วน ทั้งที่เป้นโครงสร้างและกฎหมายของสหภาพยุโรป
eplc.grWebsite European public law center ศูนย์กฎหมายมหาชนแห่งยุโรป
 

ข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเวบนี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ
หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544