หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
18 มกราคม 2550 13:33 น.
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
       
       
1.ธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย : ตัวชี้วัดเพื่อรังสรรค์การปฏิบัติที่เป็นเลิศและส่งเสริมระบบการรับผิดชอบต่อสาธารณะ
2.หนังสือชุดธรรมาภิบาล "วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี"
       
3.หนังสือชุดธรรมาภิบาล ทศธรรมตัวชึ้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.รายงานการวิจัยเรื่อง "นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ"
5.หนังสือชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น เล่มที่ 1 นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
       
6.หนังสือชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น เล่มที่ 2 นักการเมืองถิ่นจังหวัดสงขลา
7.หนังสือชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น เล่มที่ 4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
       
8.หนังสือชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น เล่มที่ 5 นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
9.หนังสือชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น เล่มที่ 8 นักการเมืองถิ่นจังหวัดปัตตานี
10.บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยเรื่อง "การวิจัยประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร"
11.บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยเรื่อง "ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : จัดทำตัวชี้วัด"
       
12.บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยเรื่อง "ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : ประเมินฉุกเฉินช่วงสงกรานต์"
13.รายงานการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในระบบการสอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
14.รายงานการวิจัยเรื่อง "Culture and Electoral Politics in Southern Thailand : Election campaigning, group formation and the symbolic construction of political allegiances in Songkhla province"
       
15.หนังสือการเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544