หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
7 กุมภาพันธ์ 2551 09:39 น.
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
       
       
1.แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย
2.Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance
       
3.รายงานฉบับสมบรูณ์ การประมวลผล สังเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสัมมนาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการเมือง
4.การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5.การก่อการร้ายสากล
       
6.นโยบายเศรษฐกิจของประบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
7.สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
       
8.การประชาเสวนาท้องถิ่นสู่สมานฉันท์แห่งชาติ
9.กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10.คู่มือการส่งเสริมสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       
12.พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๒๗
13.นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงราย
14.นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
       
15.นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง
16.ดุสิตธานี การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพ.ศ.๒๔๖๑
17.กฎหมายควบคุมอาคาร
  
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544