หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จำหน่าย CD-ROM รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
16 ธันวาคม 2547 12:33 น.
จำหน่าย CD-ROM รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
       
       คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดทำและจำหน่าย CD-Rom บรรจุข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในราคาชุดละ 750 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการแปรูปรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และร่างพระราชบัญญัติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... พร้อมเอกสารอธิบาย ซึ่งงานวิจัยนี้ดำเนินการโดย รศ. ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
       
       ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ CD-Rom ดังกล่าวทางไปรษณีย์ โดย download แบบฟอร์มได้ที่ www.krisdika.go.th หรือ www.lawreform.go.th หรือไปซื้อด้วยตัวเองได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ เลขที่ 394/14 ถนนสามเสน เขตดุสิต (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) โทร 0 2280 8420-3 ต่อ 304 (คุณฐานัญญาฯ) ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น. และ 12.30 - 16.00 น.


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544