หน้าแรก บทความสาระ
กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง
อาจารย์ปีดิเทพ อยู่ยืนยง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นักวิจัยประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต สหราชอาณาจักร อีเมลล์ pedithep.youyuenyong@email.dmu.ac.uk
1 ธันวาคม 2556 21:05 น.
 
กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง: Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética
       แคว้นอันดาลูซีดา (Andalucia) เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 17 แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน ซึ่งแคว้นอันดาลูซีดานั้นประกอบด้วยประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน ด้วยเหตุนี้เอง การขยายตัวของจำนวนประชากรและการกระจายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมือง (urban development) ที่ต้องอาศัยการก่อตัวของพื้นที่ชุมชนจากการตั้งรกรากของประชาชนที่อาศัยหรืออพยพเข้ามาเพื่ออาศัยอยู่ในท้องถิ่น ประกอบกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทต่างๆ ให้สอดรับกับการก่อตัวของพื้นที่ชุมชนในแคว้นอันดาลูซีดา ด้วยปัจจัยหลายประการดังที่ได้กล่าวมาจึง จึงเป็นเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นและเอกชนที่อยู่อาศัย จัดทำบริการสาธารณะหรือดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมในแคว้นอันดาลูซีดามีความต้องการในการใช้งานแสงประดิษฐ์หรือแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ สำหรับดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของต้น โดยแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างสาธารณะ ไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย ไฟสนามกีฬา ไฟลานกิจกรรมนันทนาการ ไฟส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟโฆษณาตามอาคารหรือท้องถนน และไฟประดับประดาตามสถานที่ท่องเที่ยวหรืองานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ ย่อมล้วนแล้วแต่สามารถสร้างประโยชน์ต่อการประชาชนโดยทั่วไปและภาคธุรกิจที่ต้องการแสงสว่างในการประกอบกิจกรรมในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ต้องการแสงสว่างในการประกอบกิจกรรมหรือปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม ภารกิจที่กระทำและสิ่งแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ ท้องถิ่นของแคว้นอันดาลูซีดายังสามารถอาศัยแสงสว่างจากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ มาเอื้อประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ดังเช่น การบริการสาธารณะด้านคมนาคมชนส่ง ที่ต้องอาศัยไฟถนน ไฟจากประภาคารเดินเรือ หรือไฟนำทางการบินในบริเวณสนามบิน มาช่วยให้บริการสาธารณะสำเร็จผล การบริการสาธารณะด้านรักษาความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นต้องอาศัยไฟรักษาความปลอดภัยหรือไฟถนนสาธารณะมาช่วยในการติดตามคนร้ายหรือสังเกตพฤติกรรมของอาชญากร[1]
       อย่างไรก็ดี การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร ภายในแคว้นอันดาลูซีดา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืนและคุณภาพของท้องฟ้าในเวลากลางคืน เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร ที่เกิดจากการออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารให้มีทิศทางการส่องสว่างที่ไม่เหมาะสมหรือมีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารให้มีปริมาณความส่องสว่างอันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืนและบรรยากาศในเวลากลางคืนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ย่อมล้วนแล้วแต่อาศัยประโยชน์จากธรรมชาติอันมืดมิดในเวลากลางคืน ในการพักผ่อน ออกหาอาหาร สืบพันธุ์ เคลื่อนย้ายถิ่นฐานและอยู่อาศัยในธรรมชาติเวลากลางคืน[2] แต่ในทางตรงกันข้าม แสงสว่างจากการใช้งาน การออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และมีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน ย่อมอาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคตได้[3]
       รัฐบาลของแคว้นอันดาลูซีดาได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้งานแสงสว่างภาคนอกบริเวณอาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เมืองหรือท้องถิ่นของแคว้นดังกล่าว ทำให้เมืองหรือท้องถิ่นของแคว้นดังกล่าวได้สูญเสียธรรมชาติในเวลากลางคืนที่บรรยากาศตามธรรมชาตินั้นควรมีบรรยากาศที่มีความมืดมิดตามธรรมชาติ อนึ่ง การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่ก่อให้เกิดการส่องของแสงสว่างขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศโดยตรง ย่อมทำให้ชั้นบรรกาศของพื้นที่ชุมชนในแคว้นดังกล่าวมีแสงสีส้มเรืองอยู่บนท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศ ซึ่งแสงสีส้มดังกล่าวไม่เพียงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อระบบนิเวศในเวลากลางคืนที่มนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต้องอาศัยความมืดในเวลากลางคืนในการดำรงชีวิตตามธรรมชาติโดยทั่วไปแล้ว แสงสีส้มที่เรืองไปบนท้องฟ้าจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารเป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนเมือง ยังสามารถส่งผลกระทบต่อการศึกษาดาราศาสตร์โดยนักดาราศาสตร์ทั้งมือสมัครเล่นและนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพราะแสงในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองที่ส่องเรืองขึ้นไฟยังท้องฟ้าย่อมบดบังทัศนียภาพของท้องฟ้าในยามค่ำคืน ทำให้นักดาราศาสตร์หรือประชาชนโดยทั่วไปไม่อาจสังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้าได้ตามปกติและไม่สามารถมองเห็นดวงดาวในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองโดยอาศัยตาเปล่าหรือกล้องโทรทรรศน์ อนึ่ง แคว้นอันดาลูซีดาประกอบด้วยพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางดาราศาสตร์และสถานีดาราศาสตรหลายแห่งด้วยกัน อาทิ ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์เซียร์ราเนวาดา (Observatorio de Sierra Nevada) และศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์เยอร์มัน-สเปนที่คาลาร์ อัลโต (Centro Astronómico Hispano-Alemán)
       ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของแคว้นอันดาลูซีดาจึงได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงของการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมต่อพื้นที่การใช้งานและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน จนนำไปสู่การออกกฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง (Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energetic)
       กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาดังกล่าวได้บรรจุหลักการทางกฎหมายใหม่ๆ ที่สำคัญหลายประการ โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้การปล่อยปริมาณแสงสว่างหรือฟลักซ์การส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน ถือเป็นมลภาวะประเภทหนึ่งหรืออาจเรียกว่า มลภาวะทางแสง (contaminación lumínica)[4]
       ทั้งนี้ กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงได้กำหนดทั้งมาตรการควบคุมมลภาวะทางแสง ผ่านกลไลและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานแหล่งกำเนิดแสง สิ่งแวดล้อมและผังเมืองเพื่อผลผลกระทบจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วยความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการควบคุมมลภาวะทางแสงในที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆ บริเวณแคว้นอันดาลูซีดาหลายประการด้วยกัน (objectives)[5] ได้แก่ การมุ่งลดการส่องของแสงสว่างภายนอกอาคารไปยังบริเวณท้องฟ้าในบริเวณแคว้นดังกล่าวโดยตรง เพื่อลดปัญหาของแสงเรืองไปบนท้องฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในเวลากลางคืนและการศึกษาดาราศาสตร์[6] ที่ต้องอาศัยธรรมชาติและความมืดในเวลากลางคืนและการมุ่งใช้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพจากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีลักษณะที่ไม่เพียงก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน หากแต่ยังก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเพื่อนบ้านโดยรอบบริเวณที่มีการใช้งานแสงสว่างดังกล่าวและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ รวมไปถึงการมุ่งเน้นให้ภาครัฐและประชาชนกระทำการคุ้มครองท้องฟ้าอันมืดมิดในยามค่ำคืน ในบริเวณพื้นที่รอบๆสถานีดาราศาสตร์หรือศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ในแคว้นอันดาลูซีดาให้ปลอดจากมลภาวะทางแสง
       กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงอาจจำแนกเป็นข้อจำกัดและข้อห้ามที่สำคัญ ดังต่อไปนี้[7]
       [1] ข้อจำกัดสำหรับการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่ (restricciones aplicables a nuevas instalaciones) ได้แก่ ข้อจำกัดที่กำหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่กำลังจะติดตั้งหรือกำลังทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร ต้องติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีมาตรฐานไม่ต่ำไปกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ กล่าวคือ ข้อจำกัดดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้งานหลอดไฟ้ฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการจากข้อจำกัดสำหรับการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่ อันประกอบด้วย
       

         
 • ปริมาณแสงเปล่งออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือฟลักซ์ส่องสว่างที่ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้า (Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria - FHSinst) ต้องต่ำกว่า 1%

 •        
 • การปล่อยของแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ต้องปลอ่ยออกมาโดยมีความยาวคลื่นสั้นสุด (ความถี่สูงสุด) ที่มนุษย์มองเห็นได้ (la banda de longitudes de onda corta del espectro visible) ในบริเวณพื้นที่ที่รัฐและท้องถิ่นสงวนเอาไว้เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือบริเวณที่เป็นพื้นที่ชนบท

 •        
 • การส่องของแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารต้องมีการติดตั้งหรือออกแบบไม่ให้แสงส่องไปยังนอกบริเวณหรือพื้นที่ที่ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือประชาชนต้องการใช้งาน (Las luminarias no proyectarán luz fuera del objeto o zona a iluminar)

 •        
 • ป้ายโฆษณาภายนอกอาคารและป้ายไฟโฆษณาที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างอยู่ในตัวเอง ต้องได้รับการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ ในลักษณะที่ทิศทางของแสงพุ่งลง (luminarias que emitan luz de arriba hacia abajo) โดยมุ่งไม่ให้เกิดแสงจากป้ายโฆษณาหรือป้ายไฟโฆษณาที่มีทิศทางของแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า อันอาจก่อให้เกิดแสงเรืองไปบนท้องฟ้า

 •        
 • ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต้องนำระบบการควบคุมการเปิดหรือปิดของไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (sistemas automáticos de regulación) มาติดตั้งกับการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารใหม่ๆ

 •        
 • ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต้องใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 •        

       [2] ข้อห้ามสำหรับการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วและกำลังจะติดตั้งขึ้นมาใหม่ (prohibiciones aplicables a instalaciones nuevas y existents) ได้แก่ ข้อห้ามที่กำหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารนั้นมาแล้วและกำลังใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเหล่านั้นอยู่หรือภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่กำลังจะทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารในอนาคต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงได้กำหนดเอาไว้ อันประกอบด้วย
       

         
 • การใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงหรือหลอด LED การใช้งานแสงเลเซอร์ และจอป้ายโฆษณา ต้องมีทิศทางการส่องต่ำกว่าแนวระนาบ (planno horizontal) เพื่อป้องกันการส่องของแสงไฟบนท้องฟ้าที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงประเภทแสงเรืองไปบนท้องฟ้า

 •        
 • ห้ามไม่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารในบริเวณพื้นที่ชายหาดที่มีผู้คนอาศัยน้อยและไม่ใช่ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวหรือศูนย์กลางทางธุรกิจบริเวณพื้นที่ชายหาดหรือชายฝั่ง เพื่อป้องกันมลภาวะทางแสงจากแสงสว่างภายนอกอาคารไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในเวลากลางคืนของพื้นที่ชายทะเล ที่สัตว์และสิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องการความมืดอาศัยประกอบกิจกรรมตามธรรมชาติในเวลากลางคืน

 •        
 • ห้ามการให้งานอุปกรณ์กำเนิดแสงที่ไม่มีความยาวคลื่นเดี่ยว (lámpara no monocromática) ในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กำหนด

 •        
 • ห้ามไม่ให้มีป้ายโฆษณาหรือป้ายไฟ (rótulo luminoso) ที่มีการใช้งานแสงสว่างในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กำหนด

 •        
 • ห้ามไม่ให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างใดๆ ที่มีปริมาณแสงเปล่งออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือฟลักซ์ส่องสว่างที่ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าเกินไปกว่า 25 %

 •        
 • ห้ามไม่ให้มีการเปิดไฟส่องสว่างภายนอกอาคารเป็นเวลาขั้นต่ำเก้าชั่วโมง ในช่วงระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น (กลางคืน) ในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กำหนด เว้นเสียแต่ กรณีที่พื้นที่ดังกล่าวต้องการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารด้วยเหตุผลแห่งความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน

 •        

       นอกจาก ข้อจำกัดและข้อห้ามตามที่ได้กำหนดเอาไว้กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดายังได้กำหนดมาตรการด้านผังเมืองในการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐและท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะด้านควบคุมมลภาวะทางแสง ไม่ให้มลภาวะทางแสงสามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนได้หรือให้มลภาวะทางแสงส่งผลกระทบต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยหรือตั้งอยู่ในบริเวณแคว้นอันดาลูซีดาให้น้อยที่สุด ซึ่งมาตรการทางด้านการกำหนดเขตผังเมืองเพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงนี้เองย่อมทำให้ภาครัฐและท้องถิ่นสามารถกำหนดพื้นที่อนุโลมหรือผ่อนปรนให้มีการใช้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้ รวมไปถึงการจัดทำบริการสาธารณะในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองได้ ในขณะเดียวกัน มาตรการด้านผังเมืองดังกล่าวก็สามารถกำหนดพื้นที่ในการควบคุมมลภาวะทางแสงที่เข้มงวดในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กำหนด
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       พื้นที่ (ZONA)
       

       ลักษณะการควบคุมในแต่ละพื้นที่ (DESCRIPCIÓN)
       

       พื้นที่ควบคุมที่ 1 (E 1)
       

       พื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กำหนด ที่ต้องการความเข้มงวดในการควบคุมมลภาวะทางแสง
       (Zonas en Espacios Naturales Protegidos)
       

       พื้นที่ควบคุมที่ 2 (E 2)
       

       พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนน้อย โดยรัฐหรือท้องถิ่นก็ควบคุมมลภาวะทางแสงในพื้นที่นี้อย่างเข้มงวด แต่ผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถใช้งานแสงสว่างได้ตามสมควร (Zonas en suelo urbanizable y no urbanizable, no E1)
       

       พื้นที่ควบคุมที่ 3 (E 3)
       

       พื้นที่ชุมชนเมืองที่รัฐผ่อนปรนให้มีการใช้งานแสงสว่างสำหรับการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ปริมลฑลอันเป็นที่ตั้งของโรงานอุตสาหกรรม
       (Suelo urbanizado (núcleos de
       población y polígonos industriales)
       

       พื้นที่ควบคุมที่ 4 (E 4)
       

       พื้นที่ชุมชนเมืองที่มีจำนวนอาคารและปริมาณประชากรเป็นจำนวนมาก อันได้แก่ พื้นที่ชุมชนเมืองขณะใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และบริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งรัฐอาจปล่อยให้มีการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงได้ในระดับสูง แต่ในขณะเดียวกันรัฐหรือท้องถิ่นยังควบคุมมาตรฐานการใช้งานแสงสว่างบางประการไม่ให้เกิดมลภาวะทางแสงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ชุมชนเมือง
       (Zonas de alta densidad de edificación
       en suelo urbanizado y con alta actividad nocturna)
       

       พื่นที่ควบคุมพิเศษ
       (Puntos de referencia)
       

       พื้นที่ควบคุมมลภาวะทางแสงขั้นเด็ดขาด เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงในบริเวณที่ต้องการธรรมชาติของความมืดในเวลากลางคืนหรือสภาวะแวดล้อมในเวลากลางคืนสำหรับการศึกษาดาราศาสตร์ ประกอบกิจกรรมดาราศาสตร์และจัดทำบริการสาธารณะด้านศึกษาวิจัยดาราศาสตร์
       (Observatorios Astronómicos)
       

       

        
       ตารางที่ 1: ตารางบรรยายมาตรการด้านผังเมืองในการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐและท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะด้านควบคุมมลภาวะทางแสง
       ที่มา: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, JORNADA TÉCNICA: ADECUACI Ó N DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR: EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO Jueves, 22 de septiembre, http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/luminicas/jornadas_luminica/decreto_357_2010.pdf
       ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบังคับใช้กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง จึงอาจถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการควบคุมมลภาวะทางแสงระดับภูมิภาคและท้องถิ่น สำหรับต่อสู้กับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้การใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ รวมไปถึงแหล่งกำเนิดแสงภายนอกอาคารประเภทอื่นๆ ที่ที่ลักษณะการติดตั้ง การออกแบบและการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างและมีการพัฒนาการใช้งานแสงสว่างในหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้น รัฐหรือท้องถิ่นก็จำต้องกำหนดมาตรการเพื่อรองรับกับการป้องกันปัญหาอันเกิดจากมลภาวะทางแสงที่อาจทวีมากขึ้นหรือเพิ่มรูปแบบของผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป อนึ่ง การที่จะทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่จัดทำบริการสาธารณะ ดำเนินกิจการและอาศัยอยู่ในแคว้นอันดาลูซีดาสามารถบังคับใช้หรือปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นมนตรีสิ่งแวดล้อมระดับแคว้น (Consejeria de Medio Ambiente) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Ayuntamientos) ย่อมมีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มีความร่วมมือที่ดีต่อกันที่จะต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางแสง ให้เป็นไปและสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐได้กำหนดเอาไว้ผ่านการบังคับใช้กฤษฎีกาของภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ การเสร้มสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการจัดการมลภาวะทางแสง อาจย่อมทำให้ประชาชนชาวแคว้นอันดาลูซีดา สามารถดำรงชีวิตและใช้ประโยชน์จากแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ในแคว้นอันดาลูซีดาได้สูงสุด และในขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างเพื่อกิจกรรมต่างๆ ก็ยังจะสามารถระมัดระวังไม่ให้การใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟของตนเอง ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตอีกประการหนึ่ง
       

       
       

       
[1] Junta de Andalucía & Unión Europea Fondo Social Europeo, Environmental Criteria for Outdoor Lighting Adaptations Oriented Towards Energy Saving, Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía, 2010, pp 1-4.

       

       [2] Manuel Nicolás Barban et al., Conoma 9 Congraso Nacional del Medio Ambiente Cumbre del Desarrollo Sostrnible, GRUPO DE TRABAJO GT-LUZ Contaminación Lumínica Documento Final, http://cotfe1.reserva.ebd.csic.es/documentos/Redes/Filtrodecontaminacionluminica/todos/LUZ_final.pdf
       

       

       [3] International Dark-Sky Association, International Dark-Sky Association (IDA) — Information Sheet #134s - Contaminación Lumínica: El Problema, Las Soluciones, http://www.darksky.org/assets/documents/is134s.pdf
       

       

       [4] Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 159 de 13/08/2010, http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2
       

       

       [5] Ángela Ranea Palma et al., CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA, http://www.cofis.es/pdf/fys/fys21/fys21_30-31.pdf
       

       

       [6] Manuel García Gil, GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO, Departamento de Proyectos de Ingeniería Universidad Politécnica de Cataluña, 2011, pp 15-21.
       

       

       [7] Junta de Andalucía & Unión Europea Fondo Social Europeo, Acciones De La Junta De Andalucia Junta de Andalucía Para La Protección De La Calidad Del Cielo Nocturne, Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía, 2010, pp 1-4.
       

        
 
องค์กรอิสระ : ความสำคัญต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบราชการ โดย คุณนพดล เฮงเจริญ
หลักความเสมอภาค
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ผลในทางปฏิบัติ เมื่อครบรอบหกปีของการปฏิรูปการเมือง
ปัญหาของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
   
 
 
 
การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม
ยาแก้โรคคอร์รัปชันยุคใหม่
สหพันธรัฐ สมาพันธรัฐ คืออะไร
มองอินโด มองไทย ในเรื่องการกระจายอำนาจ
การฟ้องปิดปาก
การเมืองหลังเลือกตั้งปี 62
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
เอาผิดคณะรัฐประหาร ?
รัฐสภาอัจฉริยะ (Smart Parliament) กับการส่งเสริมหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาของออสเตรเลียและข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย
ความรับผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544