หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักงานศาลปกครอง
21 กุมภาพันธ์ 2548 07:14 น.
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนได้ทราบ และหากสนใจหนังสือเล่มใด สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ถึง 63 ต่อ 2100 หรือ 7020 ในวันและเวลาราชการครับ
       
       
1. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546
2. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2546
3. วารสารวิชาการศาลปกครอง ฉบับพิเศษ ครบรอบ 150 ปี วันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546
4. คำพิพากษาและคำสั่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เล่มที่ 1 (มีนาคม 2544-กันยายน 2547)
5.วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547
6.วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
    
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544