หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
30 ตุลาคม 2548 08:44 น.
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
       
       
1. Indicators of Good Governance
2. International Experiences on People's Audit Methologies
3. Thai Politics : Global and Local Perspectives
4. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
5. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้และข้อค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
6. การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
7. การปฎิรูประบบคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
8. รายงานวิจัย การพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างจีนกับไทย
9. การพัฒนาคุณสมบัติส่วนบุคคลสำหรับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
10. การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ
11. การเมืองการปกครอง ราชอาณาจักรเดนมาร์ค
12.การเมืองการปกครอง สวิสเซอร์แลนด์
13. การเมืองการปกครอง ราชอาณาจักรสวีเดน
14. การเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป 2548
15. สารานุกรมการเมืองไทย
16. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธี และธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย
17. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนประเทศเชคโกสโลวาเกีย
18. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
19.ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ
20. บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
21. บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
22.ความขัดแย้ง หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา
23. การสร้างสันติภาพ (คู่มือภาคสนาม)
24.แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
25.โครงการพลเมืองยุคใหม่
    
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544