หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
6 มีนาคม 2549 07:20 น.
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
       
       
       
       
       
1.แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง
2.แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การเมืองท้องถิ่นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.การเลือกตั้งนายกอบจ.ทางตรงนัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย
5.การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธพัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.คำอธิบายศัพท์การปกครองท้องถิ่น
8.ฐานข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9.ถอดรหัสเลือกตั้งนายกอบจบุรีรัมย์
10.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องรูปแบบและวืธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.ย้อนอดีต ขีดปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
12.ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศญี่ปุ่น
13.รายงานผลการวิจัยเรื่องรูปแบบและวืธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544