หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับหนังสือ"รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 5"
3 กันยายน 2549 22:15 น.


รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 5 พ.ศ.2548
       
       บรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
       เจ้าของหรือผู้พิมพ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทร. 0-2623-9600 ถึง 35
       ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2549
       จำนวนหน้า 454 หน้า
       
       (หมดแล้วครับ!!!)
       

       หนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชนจาก www.pub-law.net เล่ม 5" เป็นหนังสือรวมบทความดี ๆ ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วใน www.pub-law.net ในระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จำนวน 25 บทความ หนังสือรวมบทความฯ เล่ม 5 นี้ ได้รับความสนับสนุนในการจัดพิมพ์จาก "สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ" เช่นเดียวกับหนังสือรวมบทความฯเล่ม 1-4
       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหนังสือให้ www.pub-law.net จำนวน 500 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ในปีนี้ทางเราจะแจกให้กับผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นหลัก โดยขอให้ผู้สนใจขอรับหนังสือกรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
       
       1. นำซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์จำนวน 25 บาท ใส่ซองจดหมายแล้วส่งมาที่
       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
       คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       2. แนบสำเนาบัตรแสดงตน (บัตรข้าราชการ บัตรนิสิตนักศึกษา) เพื่อแสดงตัวตนของผู้ขอ
       3. แนบจดหมายขอบคุณเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ รวมบทความฯเล่ม 5 เพื่อแจกจ่าย
       (ในหัวข้อ3 นี้เป็นความประสงค์ของผมเองและเราได้ทำเช่นนี้มาตั้งแต่มีการแจกจ่ายหนังสือ รวมบทความฯเล่ม 1-4 แล้ว โดยผมมีเหตุผลคือ เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบว่าได้มีการแจกหนังสือจริง และได้ทราบว่าผู้ขอรับหนังสือเป็นใครบ้าง รวมทั้งยังเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะนี้ด้วย)
       หนังสือเรามีเพียง 500 เล่มเท่านั้นนะครับ เราจะเริ่มแจกวันที่ 4 กันยายน 2549 เป็นต้นไปครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการครับ
       
       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544