หน้าแรก ห้องสมุดกฏหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ
โปรดดู http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution/more_news.php?cid=66


ข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเวบนี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ
หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น


 
 
 
     


www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544