หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
12 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
 
   
 
 
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
11 เมษายน 2550
ตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองกลางคุณวุฒิปริญญาเอกกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยToulouse ประเทศฝรั่งเศสผลงานบทความทางวิชาการ (บางส่วน)</U
รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
11 เมษายน 2550
ตำแหน่ง- กรรมการกฤษฎีกา- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต- อาจารย์อาวุโสบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคุณวุฒิ- Dr.jur. (magna cum laude) (Freibu
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544