หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
12 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
 
   
 
 
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
27 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิ- Doktor der Rechte (summe cum laude) มหาวิทยาลัย Goettingen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตำแหน่ง- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หัวหน้าหลักสูตรประกา
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
27 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศสผลงาน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
27 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คุณวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยปารีส 10ประเทศฝรั่งเ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
27 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่ง- ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วุฒิการศึกษา- ปริญญาเอกกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยปารีส 2
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
27 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิ- ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 14) พ.ศ. 2514- ปริญญาน
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
27 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิ- Doctor der Rechte (Dr.jur.), Ruhr-Universitaet Bochum,Germany.ตำแหน่ง- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงา
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
27 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่ง- ตุลาการศาลปกครองสูงสุดวุฒิการศึกษา- ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III ประเทศฝรั่งเศ
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
11 เมษายน 2550
ตำแหน่ง- อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวุฒิการศึกษา- Master of Civil Law (Thesis Accepted With Distinction) (Tulane University) (พ.ศ.2517)- Master of Laws (University
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
11 เมษายน 2550
คุณวุฒิDiplôme d'etudés approfondies de droit public (Strasbourg III พ.ศ. 2530)Doctorat de l'Université Robert Shuman de Strasbourg (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2523
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
11 เมษายน 2550
ตำแหน่งอดีตประธานรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกรทรวงมหาดไทยอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด (พ.ศ. 2544-2546)คุณวุฒิปริญญาเอกกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544