หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
11 เมษายน 2550 11:29 น.
 
ตำแหน่ง
       
       อธิบดีศาลปกครองกลาง
       
       คุณวุฒิ
       
       ปริญญาเอกกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยToulouse ประเทศฝรั่งเศส
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. การตรวจสอบความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติโดยองค์กรตุลาการ , วารสารนิติศาสตร์ , ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2522 หน้า 521
       
       2. ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและรัฐสภาในระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ, วารสารนิติศาสตร์ ,ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2527 หน้า 124
       
       3. การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางการปกครองโดยองค์กรตุลาการ, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 8 พ.ศ.2532 หน้า 33
       
       4. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับ "พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2535" , วารสารนิติศาสตร์ , ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2535 หน้า 45
       
       5. ศาลปกครองกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ , วารสารนิติศาสตร์ ,ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2537 หน้า 569
       
       6. ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง, วารสารกฎหมายปกครอง ,
       ฉบับศาลปกครอง (2) เล่ม 14 เมษายน พ.ศ.2538 หน้า 1
       
       7. ความหมายของ "เกษตรกร" ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532, วารสารรพีสาร ,ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2538 ,หน้า 21
       
       8. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบทางการเงินของพรรคการเมืองในประเทศอังกฤษ , วารสารนิติศาสตร์ , ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2538 หน้า 13
       
       9. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, วารสารนิติศาสตร์ , ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2541 ,หน้า 336
       
       10. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง, ใน พนม เอี่ยมประยูร (บรรณาธิการ) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, รวมบทความทางวิชาการ, กรุงเทพฯ, วิญญูชน ,2541
       
       11. Le controle juridictionnel de l'administration en Thailande, in Jean-Marie
       CROUZATIER (sous la direction de),Les juridictions et la protection des
       Libertes(au Cambodge, en France et en Thailande), Presses de l'Universite
       des sciences socials de Toulouse),1995
       
       12. Le controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois en Droit thailandais, in Jean-Marie CROUZATIER (sous la direction de), Le judge et la Constitution, Deuxieme colloque regional de droit compare, Phnom penh, 29-30 novembre 1996, Presses de l'Universite des sciences sociales de Toulouse,1997
       
       13. การกระทำทางปกครอง, อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ , สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย , 2545.
       
       หนังสือ (บางส่วน)
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สำนักพิมพ์วิญญูชน ,สิงหาคม 2543 สารบัญ (PDF)
       
       2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, กุมภาพันธ์ 2544 สารบัญ (PDF)
       
       3. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง (Fundamental Principles of Administrative Law) โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สิงหาคม 2538, 116 หน้า สารบัญ (PDF)
       
       4. ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน , สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2540 , 261 หน้า สารบัญ (PDF)


 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544