หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
11 เมษายน 2550 11:28 น.
 
ตำแหน่ง
       
       - กรรมการกฤษฎีกา
       
       - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
       
       - อาจารย์อาวุโสบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
       
       คุณวุฒิ
       
       - Dr.jur. (magna cum laude) (Freiburg, FRG.) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
       
       - นม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       - นบ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ
       
       1. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่มประเทศ Common Law. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4(ธันวาคม 2528).
       
       2. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. บทบัณฑิตย์ เล่ม 42 ตอน 3 (2529).
       
       3. องค์ประกอบของ "นิติกรรมทางปกครอง" ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530) .
       
       4. วิวัฒนาการและรูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองของประเทศเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2532) .
       
       5. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 8 (2532).
       
       6. การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน. บทบัณฑิตย์ เล่ม 47 ตอน 1 (มีนาคม 2534).
       
       7. ดุลพินิจความเชี่ยวชาญของฝ่ายปกครองตามกฎหมายเยอรมัน. (พร้อมคำแปลภาษาเยอรมัน). บทบัณฑิตย์ เล่ม 47 ตอน 2 (มิถุนายน 2534).
       
       8. หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณา เรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวความคิดทางทฤษฎี.วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
       
       9. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย.วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538).
       
       10. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 3 (ธันวาคม 2538).
       
       11. หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณา เรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวความคิดทางทฤษฎี.ดุลพาห ปีที่ 39 เล่ม 5 (กันยายน-ตุลาคม 2539).
       
       12. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2539).
       
       13. บทความเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 .
       
       14. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 3 (ธันวาคม 2541).
       
       15. รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : 4 ประเด็นสำคัญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2541).
       
       16. การกระทำที่ต้องห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2543.
       
       17. การคัดค้านการเลือกตั้ง -สอย. www.pub-law.net วันที่ 19 มีนาคม 2544.
       
       18. กว่าจะเป็นใบแดง. www.pub-law.net ,วันที่ 19 มีนาคม 2544.
       
       19. ใบแดง ใบเหลือง และการสอย : ผลของการตีความกฎหมายเลือกตั้ง. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์, สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
       
       20.การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 431 – 457.
       
       21.การดำเนินความคิดในการวินิจฉัยคำสั่งทางปกครอง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2548) , หน้า 23 – 30.
        
       
       หนังสือ
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน ,สำนักพิมพ์นิติธรรม ,เมษายน 2537 สารบัญ
       
       2. หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด , 2537 .
       
       3. พื้นฐานความรู้ทั่วไป หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2537 .
       
       4. สัมมนากฎหมายอาญา . กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2538.
       
       5. สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2539 .
       
       6. สาระสำคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539 .
       
       7. กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2540 .สารบัญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน(พิมพ์ครั้งที่ 2), 2543.กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2544. [สารบัญ].กรุงเทพฯ : วิญญูชน(พิมพ์ครั้งที่ 4), 2545. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 5), 2546.
       
       8. กฎหมายปกครอง : พร้อมด้วย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539,พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , 2542 .[สารบัญ]
       
       9. หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.


 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544