หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
"รัฐ" ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
14 ตุลาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 2996 9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   131 หน้า
ราคา :   120 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
14 ตุลาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 2996 9471
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (ครั้งที่ 10)
จำนวนหน้า :   368 หน้า
ราคา :   330 บาท
คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958
18 กันยายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (ผู้แปล) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ (ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพิ์วิญญูชน www.winyuchon.co.th 02-9969471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   160 หน้า
ราคา :   150 บาท
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
22 กรกฎาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   232 หน้า
ราคา :   165 บาท
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๖ เล่มที่ ๑๘ เดือน กันยายนถึงธันวาคม๒๕๔๗
10 กรกฎาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวนหน้า :  
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544