หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
15 ตุลาคม 2560
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
สัญญาทางปกครอง
12 กันยายน 2553
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พิมพ์ครั้งที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๖๐๔ หน้า
ราคา :   ๕๔๐ บาท
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
12 กันยายน 2553
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๑๐๔ หน้า
ราคา :   ๑๕๐ บาท
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
12 กันยายน 2553
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๒๘๔ หน้า
ราคา :   ๒๕๐ บาท
กฎหมายปกครอง
12 กันยายน 2553
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจาย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๕๓๖ หน้า
ราคา :   ๔๖๐ บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544