หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
24 กรกฎาคม 2548 18:14 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   232 หน้า
ราคา :   165 บาท
 หนังสือ "หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย" เล่มนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองแล้วครับด้วยเวลาอันรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในกฎหมายมหาชนที่มีต่อแนวคิดของรัฐธรรมนูญและโครงสร้างการเมืองการปกครอง  
       
       ผู้เขียนได้แบ่งสาระสำคัญของหนังสือออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บทคือ รัฐ รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ส่วนในภาคที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย 3 บทเช่นกันคือ ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบการมีผู้แทน การแบ่งแยกอำนาจ และกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
       
       เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ ก็พบว่ามีหลาย ๆ สิ่งที่น่าสนใจ ที่แม้จะไม่ได้ถูกจัดให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ได้สอดแทรกไว้ในรายบท ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัญญาประชาคม หรือแนวความคิดของปราชญ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ ส่วนในภาคผนวกนั้น ผู้เขียนได้นำเอาคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง คศ. 1789 และคำปรารภของรัฐธรรมนูญ คศ.1946 อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองมานำเสนอไว้ด้วย
       
       สาระสำคัญทั้ง 6 บทนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมาจากตำราของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตำราในด้านดังกล่าวนี้ แม้จะมีอยู่มากในประเทศฝรั่งเศส แต่ก็ “ขาดแคลน” ในบ้านเรา จึงเป็นหนังสือดีที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544