หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย เล่ม 1 และ 2
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   เล่ม 1 613 หน้า เล่ม 2 231 หน้า
ราคา :   ติดต่อสถาบันพระปกเกล้า
คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   190 หน้า
ราคา :   150 บาท
ประมวลกฎหมายปกครอง
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2370-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   จำนวนหน้า 1064 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   300 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น “หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่” : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   311 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544