หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
17 มีนาคม 2551 01:22 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

หนังสือ “หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส” เล่มนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาผู้ศึกษาและผู้สนใจกฎหมายมหาชน จนต้องมีการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้ทันสมัยและชัดเจนยิ่งขึ้น
       นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ได้สถาปนา “ศาลปกครอง” ขึ้น จึงมีความจำเป็นอยู่เองที่ต้องมีการศึกษาหลักกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสซึ่งท่านทั้งหลายทราบกันดีว่าเป็น “แม่แบบ” ของหลักกฎหมายปกครอง ทั้งด้านสารบัญญัติและวิธีพิจารณาในศาลปกครอง
       หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอหลักกฎหมายปกครองภาคทั่วไปของฝรั่งเศส ได้แก่ เรื่ององค์กรหรือโครงสร้างของฝ่ายปกครอง เรื่องที่มาหรือบ่อเกิดของกฎหมายปกครองซึ่งมีทั้งที่มาที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไปอันเกิดจากคำพิพากษาศาลปกครอง ต่อด้วยเรื่องการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และจบลงที่การควบคุมฝ่ายปกครอง
       หนังสือเล่มนี้อุปมาดังเครื่องมือที่ช่วยย่นระยะทางการศึกษากฎหมายปกครองฝรั่งเศสซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากให้ง่ายราวกับลัดนิ้วมือ เพราะผู้เขียนได้ปูพื้นฐานภาพกว้าง ให้ผู้อ่านได้เห็น “ไพร” หรือภาพผืนป่าทั้งหมดอย่างง่ายต่อการทำความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น ก่อนจะศึกษา “พฤกษ์” คือพรรณไม้แต่ละชนิดในป่านั้นอย่างละเอียดต่อไป จากรายชื่อหนังสือที่ได้อ้างอิงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแสงเทียนเล่มเล็กที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางความสลัวของบรรณพิภพกฎหมายมหาชนไทย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ทางกฎหมายออกไปสู่ความเป็นสากล
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544