หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายปกครอง
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 กุมภาพันธ์ 2552 18:24 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๕๒
จำนวนหน้า :   ๔๕๔ หน้า
ราคา :   ๔๐๐ บาท
 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ แห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชากฎหมายปกครองมาเป็นเวลานาน และได้สร้างสรรค์ตำราทางด้านกฎหมายปกครองมาแล้วหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ สัญญาทางปกครอง หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส และการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) แต่ยังมีได้เรียงเรียงตำรากฎหมายปกครองทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นผลงานทางวิชาการเล่มล่าสุด ที่นับเป็น “ตำรากฎหมายปกครองเต็มรูปแบบ” ที่วงการกฎหมายมหาชนไทยรอคอย
       
       หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นนำเสนอส่วนแรกด้วย บทนำ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เป็นการกล่าวถึง พัฒนาการของกฎหมายปกครองทั้งของไทยและฝรั่งเศส หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง อันได้แก่ การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และหลักในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง จากนั้นแบ่งเค้าโครงการนำเสนอเป็น 3 ภาค อันได้แก่ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และการควบคุมฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นการแบ่งตามแนวทางของตำรากฎหมายปกครองภาคทั่วไปของฝรั่งเศส
       
       ในภาค 1 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการของไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)
       ส่วนภาค 2 การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจทั้งสองประการของรัฐ คือ ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะตามหลักการของฝรั่งเศส การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย เรื่อยไปจนถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
       ส่วนภาค 3 การควบคุมฝ่ายปกครอง ได้อธิบายถึง เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครองอันได้แก่ นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง หลักการควบคุมฝ่ายปกครอง และจบลงที่กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง
       
       หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เริ่มศึกษากฎหมายปกครอง หรือแม้แต่ผู้ที่ผ่านการศึกษากฎหมายปกครองมาแล้ว หากได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ก็เท่ากับเป็นการ “ยกเครื่อง” องค์ความรู้ในสมองของท่านเสียใหม่ ให้เป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
สัญญาทางปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544