หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

แม้ในประเทศไทยจะมีผู้สนใจเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพ” อยู่มาก แต่เอกสารทางวิชาการที่เป็นหนังสือตำราเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มรูปแบบยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของบทความ
       หนังสือ “หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์” รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เล่มนี้เป็นตำราทางวิชาการ “มาตรฐาน” เล่มหนึ่งในบรรดาตำราที่มีอยู่ไม่มากนัก ผู้เขียนได้แบ่งการนำเสนอเป็น 6 บท ได้แก่ หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาค ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ และหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มแนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
       นับว่าเป็นหนังสือที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้ในครอบครองอย่างยิ่ง
       ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์วิญญูชนที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544