หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
15 มีนาคม 2552 20:30 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

แม้ว่าผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ จะเป็นตำราด้านกฎหมายปกครอง เช่น คำอธิบายกฎหมายปกครอง คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คำอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ ซึ่งทุกเล่มล้วนเป็นตำราในระดับ “มาตรฐาน” ที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี จนต้องพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่เมื่อ ดร.ชาญชัยฯ หันมานำเสนอตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็เป็นตำราที่มีมาตรฐานในระดับสูงเช่นเดียวกัน
       
       เนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
       ภาค 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก ซึ่งเป็นการแปลสรุปจากตำราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปในภาพรวมที่เป็นสากลแล้ว
       ภาค 2 ระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแปลสรุปจากตำราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั้งในระบบคลาสสิก ระบบสังคมนิยมมาร์กซิส ระบบเผด็จการและระบบของประเทศโลกที่สาม
       ภาค 3 กฎหมายและระบบการเมืองของไทย ซึ่งเป็นการสรุปวิวัฒนาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2540 ความพยายามปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งสรุปบทเรียนสำหรับประเทศไทยที่ได้จากแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
       ตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญของ ดร.ชาญชัยฯ เล่มนี้จึงนับเป็นการ “เติมเต็ม” ช่องว่างทางวิชาการขององค์ความรู้วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทยได้อย่างดียิ่งครับ
       
       ขอขอบพระคุณ ดร.ชาญชัยฯ ที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544