หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
สำนักงาน ก.พ.ร.
14 กุมภาพันธ์ 2552 23:00 น.
 
 
ผู้แต่ง :   สำนักงาน ก.พ.ร.
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงาน ก.พ.ร.
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

หนังสือ “แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เล่มนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาค เพราะในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคหลายประการ เช่น ความเป็นเอกภาพของแต่ละหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับแต่ละ “กรม” ของตนเอง จึงขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดเดียวกัน ขาดเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนปัญหาความ “ซ้ำซ้อนและไม่เป็นระบบ” ของภารกิจระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในภูมิภาคที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยให้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค และการขอจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาพ รวมทั้งภาคผนวกซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อันได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนไว้ทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรื่องการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคด้วย
       หนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร. 0 2356 9999
       ขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544