หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
นิติศาสตร์ชายขอบ และนิติศาสตร์นอกคอก
สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 พฤศจิกายน 2548 22:53 น.
 
 
ผู้แต่ง :   สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   119 หน้า และ 102 หน้า
ราคา :   90 บาท และ 80 บาท
 

หนังสือทั้งสองเล่มนี้มีชื่อและหน้าปกที่ “น่ารัก” ครับ และเมื่อพลิกเข้าไปดูเนื้อหาสาระ ก็พบว่าเป็นหนังสือที่ “น่าสนใจ” มากด้วยครับ
       หนังสือ 2 เล่มเป็นการรวบรวมผลงานจำนวน 8 เรื่องของอาจารย์สมชายฯ ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วในที่ต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มแรกคือ นิติศาสตร์ชายขอบนั้นมีผลงานจำนวน 4 เรื่องคือ กำเนิดและความเปลี่ยนแปลงของสัญชาติไทย (ชาว)เขาถูกบังคับให้เป็นคนต่างด้าว ชุมชนและการจัดการทรัพยากรป่าในระบบกฎหมายไทย และชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร : บทเรียนจากมาเลเซีย ส่วนในเล่มที่สองคือนิติศาสตร์นอกคอก ก็มีบทความจำนวน 4 เรื่อง คือ น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ และการข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
       จริงอยู่ที่บทความทั้งหมดไม่ได้เป็นบทความด้านกฎหมายมหาชน แต่เมื่ออ่านจนจบแล้วก็จะพบว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเห็นภาพเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยว่า บรรดาเรื่องยุ่ง ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นเกิดขึ้นจากเหตุที่ว่าเรามีกฎหมายเป็น “ตัวกำหนด” สถานะต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งในบางครั้งกฎหมายนี้เองเป็น “ตัวสร้างปัญหา” ในสังคมด้วยครับ!
       ลองอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้ดู แล้วจะรู้สึกเหมือน ๆ กันคือชื่นชมผู้เขียนที่เขียนได้ดีและค้นข้อมูลมาก แถมยังอ่านแล้วรู้สึกน่าสนใจติดตามด้วยครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544