หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2548 22:53 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2127
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   209 หน้า
ราคา :   125 บาท
 วารสารกฎหมายของสำนักท่าพระจันทร์เล่มนี้อุทิศให้กับเรื่อง “ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารรวม 7 บทความด้วยกันคือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย : ปัจจุบันและอนาคต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย แนวคิดและหลักการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และบทความภาษาฝรั่งเศสเรื่อง La protection des données personnelles dans le secteur privé en droit positif thailandais ครับ
        นอกเหนือจากบทความทั้ง 7 ที่เขียนโดยนักวิชาการระดับแนวหน้าแล้วก็ยังมีสาระสำคัญอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้วยอีกหลายส่วนหลายเรื่องครับ
        ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544