หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
19 กุมภาพันธ์ 2549 23:48 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 – 2996-9471ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   จำนวนหน้า 189 หน้า
ราคา :   130 บาท
 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายที่แม้จะ “ยุ่ง” และ “ยาก” แก่การทำความเข้าใจ แต่ก็เป็นกฎหมายปกครองสำคัญฉบับหนึ่งที่วาง “กรอบ” ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนให้เป็นระบบมากขึ้น กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องรับทราบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรับรู้เพราะจะได้ทราบสิทธิของตนเองและทราบกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
       หลาย ๆ คนคงทราบว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้มีที่มาจากกฎหมายเยอรมัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างลึกซึ้ง จึงสมควรที่จะศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ก็ได้นำเสนอไว้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
       สาระสำคัญของหนังสือแบ่งเป็น 9 บทด้วยกันคือ ข้อความคิดและพัฒนาการของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โครงสร้างและขอบเขตการบังคับใช้รัฐบัญญัติวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองฯ ภาพรวมของกระบวนวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครอง ประธานแห่งวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครอง:หน่วยงาน ประธานแห่งวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครอง:คู่กรณี สิทธิของคู่กรณีในกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครอง หน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครอง กระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองเฉพาะ การบังคับทางปกครอง ซึ่งเมื่อพิจารณาดูหัวข้อในแต่ละบทแล้วก็จะพบว่า ไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยเท่าไรนับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวงการวิชาการบ้านเราที่ยังมีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งที่พยายามนำเสนอหลักและทฤษฎีกฎหมายของต่างประเทศเพื่อให้ข้อคิดและเพิ่มพูนทักษะให้แก่ผู้ศึกษากฎหมายในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนักวิชาการประเภทนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544