หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2549 23:48 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 – 2996-9471ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   191 หน้า
ราคา :   140 บาท
 ที่หน้าปกหนังสือเล่มนี้ ผู้พิมพ์ได้คาดแถบสีน้ำเงินไว้ว่า “วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2549 บทความในหนังสือเล่มนี้ลงเผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ www.pub-law.net วันอังคารที่ 31 มกราคม 2549 คตง.มีมติให้คุณหญิงจารุวรรณฯ กลับมารับตำแหน่งผู้ว่า สตง.”
       
ตลอดเวลาที่เกิดปัญหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขึ้น มีนักวิชาการจำนวนมากออกมาให้ความเห็นและช่วยเสนอทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครหาทางออกได้ เมื่อท่านอาจารย์อมรฯ เขียนบทความขนาดยาวเรื่องนี้ลงใน www.pub-law.net เพียงแห่งเดียว และต่อมาอีกไม่กี่วัน ปัญหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็จบลงอย่างสวยงามตามข้อเสนอของท่านอาจารย์อมรฯ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าท่านอาจารย์อมรฯ เสนอแนวทางอะไรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
       บทความขนาดยาวเรื่องนี้ท่านอาจารย์อมรฯ เขียนด้วยความ “จริงจัง” มากครับ ท่านรวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่ต้นจนจบอย่างครบถ้วน แล้วก็วิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับทฤษฎีกฎหมายมหาชนโดยยึดเรื่อง “นิติกรรม” เป็นหลักทั้งนิติกรรมทางแพ่งและนิติกรรมมหาชน พร้อมทั้งอธิบายหลักทั้งสองอย่างละเอียด
       ไม่อยากอธิบายหรือแนะนำอะไรมากนัก หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่นักกฎหมายทั้งมหาชนและเอกชนต้องอ่านครับ ยังไงก็คงต้องหาซื้อมาไว้เป็นเจ้าของ แม้เราจะได้ลงบทความนี้ใน www.pub-law.net ไปแล้วก็ตาม แต่หนังสือจะสมบูรณ์กว่าเนื่องจากประกอบด้วยภาคผนวกซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำนวน 9 ชิ้นมานำเสนอไว้ด้วยครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544