หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 22 ตอน 3
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
19 กุมภาพันธ์ 2549 23:51 น.
 
 
ผู้แต่ง :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทรศัพท์ 0-2280-0797 ถึง 8
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า :   172 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 วารสารกฎหมายปกครองเล่มนี้มีบทความที่น่าสนใจ 3 บทความ 2 บทความแรกเป็นบทความที่เขียนโดยข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคือ ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ ที่เขียนเรื่อง ภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการไทย กับ คุณธรรมนิตย์ สุมันตกุล ที่เขียนเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย บทความทั้ง 2 บทความเป็นบทความที่น่าสนใจมากทั้งในด้านวิชาการและในด้านนโยบายของรัฐบาลที่เราทุกคนควรรับทราบ ส่วนบทความที่สามเป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นจากคำบรรยายพิเศษของ Professor Peter Leyland จากมหาวิทยาลัย London Metropolitan แห่งประเทศอังกฤษ ที่บรรยายเรื่องความรับผิดของฝ่ายบริหารและการปรับปรุงระบบราชการในสหราชอาณาจักร ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ครับ
       นอกจากบทความทั้ง 3 แล้ว ก็ยังมีคอลัมน์ประจำที่มีการนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบราชการอีกหลาย ๆ เรื่อง
       สนใจวารสารเล่มนี้ก็ลองติดต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดูครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544