หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 2
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
20 กรกฎาคม 2551 13:32 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :   164 หน้า
ราคา :  
 

หลังจากหนังสือบทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 1 ของรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ ได้เผยแพร่ออกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนบัดนี้ในวงการหนังสือกฎหมายมหาชน ก็ยังคงไม่มีงานทางวิชาการที่อธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) อย่างเต็มรูปแบบแม้แต่เล่มเดียว หนังสือบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทั้ง 2 เล่มนี้จึงเป็นหนังสือชุดเดียวในขณะนี้ที่นำเสนอเปรียบเทียบข้อเด่น – ข้อด้อยของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
       
       ผู้เขียนได้วิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อจากในเล่ม 1 คือเริ่มจาก หมวด 6 รัฐสภา ไปจนจบที่บทเฉพาะกาล โดยเฉพาะในส่วนของหมวด 6 รัฐสภานั้น ในประเด็นที่โต้เถียงกันทั้งในวงวิชาการและทางการเมืองอย่างมากคือ ประเด็นที่มาและโครงสร้างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา ผู้เขียนได้นำเสนอความเห็นของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีความเห็นแยกเป็นหลายทาง มีการนำเสนอรูปแบบ (model) โครงสร้างของสภาอย่างหลากหลายและนำเสนอความเห็นของผู้เขียนเอง โดยในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนั้นผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบที่มาของ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีหลักการที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องแก้ปัญหาในบางประเด็น ส่วนรูปแบบที่มาของ ส.ว. นั้นควร “ทดลอง” รูปแบบของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ไปก่อน แต่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องบางประการ ส่วนบทบัญญัติในหมวดต่อมา ก็ได้วิเคราะห์โดยให้ “ข้อสังเกต” ทั้งในเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไว้ในทุกมาตราที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหลักการใหม่ ๆ จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
       
       หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อเด่น – ข้อด้อยของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ตลอดจนการนำเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอ “ทางวิชาการ” ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ต่อไป
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544