หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส
รศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
20 ธันวาคม 2547 10:41 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สำนัก ก.พ. ห้อง 503 อาคาร 2 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 280-6229 , 280-1824
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2543
จำนวนหน้า :   59 หน้า
ราคา :   60 บาท
 

การปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นแบบอย่างให้หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนำมาปรับใช้
       อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพูดถึงการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่เคยมีหนังสือทางวิชาการเล่มใดที่ออกมากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะปรากฏเป็นบทความทางวิชาการต่างๆกระจัดกระจายไปในหลายๆที่
       หนังสือเล่มนี้ แม้จะมีเพียง 50 กว่าหน้า แต่ก็อัดแน่นไปด้วยสาระสำคัญของการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศส โดยผู้เขียนได้ปูพื้นความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศฝรั่งเศสก่อน จากนั้นผู้เขียนได้อธิบายถึง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในส่วนท้ายของหนังสือผู้เขียนได้หยิบยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสำคัญของฝรั่งเศสมาทำการศึกษา นั่นคือ "เทศบาล" (commune) อันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานหลายร้อยปีนั่นเอง
       อาจกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส คงต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้ขยันผลิตผลงานมีคุณภาพเช่นนี้ออกมาสู่วงการวิชาการอย่างสม่ำเสมอตลอดมา


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544