หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายสหภาพยุโรป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
27 พฤศจิกายน 2548 22:54 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   188 หน้า
ราคา :   180 บาท
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สหภาพยุโรปนั้นเกิดจากการที่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจำนวนกว่า 20 ประเทศรวมตัวกันเข้าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางด้านอื่น ๆ มีการใช้เงินสกุลเดียวกัน มีการเปิดพรมแดน และในปัจจุบันก็พยายามที่จะมี “ธรรมนูญ” ใช้ร่วมกัน ดังนั้น การศึกษาถึงกฎหมายของสหภาพยุโรปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษากฎหมายที่กำลังจะไปศึกษาต่อในยุโรปที่คงต้องทำความเข้าใจใน “สหภาพยุโรป” อย่างถ่องแท้ก่อน
       หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนแบ่งสาระสำคัญออกเป็น 5 เรื่อง เรียงตามลำดับความสำคัญคือ ประวัติความเป็นมาของสหภาพยุโรป ธรรมนูญเพื่อยุโรป โครงสร้างของสหภาพยุโรป ความร่วมมือในสหภาพยุโรปและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจแทรกอยู่ในแต่ละบทจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างของสหภาพยุโรปที่มีการพูดถึงศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (The European Court of Justice) ไว้ด้วย
       รอหนังสือเกี่ยวกับสหภาพยุโรปมานานพอสมควร และบอกได้ว่าไม่ผิดหวังกับหนังสือเล่มนี้ครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544