หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
30 เมษายน 2549 20:12 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   217 หน้า
ราคา :   235 บาท
 เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือเล่มนี้จากสถาบันพระปกเกล้า อ่านดูแล้วน่าสนใจ ก็เลยถือโอกาสนำมาแนะนำครับ
       ในคำนำของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ขึ้นต้นไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นงานค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจแนวความคิดและชีวิตของพลเมืองหลาย ๆ คนในอดีต โดยเฉพาะพลเมืองที่โดดเด่น มีบทบาทในสังคม เพื่อจะหาคำตอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นนั้น และเมื่อพลิกอ่านดูก็ทำให้ทราบได้ว่า ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพราะนอกจากในบทนำที่ผู้เขียนได้อรรถาธิบายถึงความเป็น “พลเมือง” บนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตลอด 4000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ในบทต่าง ๆ ผู้เขียนก็ได้ทำการศึกษา “ชีวิต” ของปรัชญาเมธีที่สำคัญ ๆ ของโลกหลายคน โซโฟคลิส โสเครติส เพลโต้ อริสโตเติล ไล่มาจนกระทั่งถึง เฮนรี เดวิด ธอโร ปรัชญาเมธีรุ่นใหม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี พ.ศ.2405 ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความอันโด่งดังเรื่อง การต่อต้านรัฐอย่างสันติ (Civil Disobedience) หรือที่ในวันนี้เราแปลกันว่า “อารยะขัดขืน” นั่นแหละครับ
       นอกจากการนำเสนอ “เส้นทางชีวิต” ของพลเมืองที่โดดเด่นเหล่านี้แล้ว ผู้เขียนยังได้สอดแทรกบทวิเคราะห์ของตนเองไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับ
       เป็นหนังสือดีมาก ๆ เล่มหนึ่งที่น่าสนใจหามาอ่านครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544