หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2549
17 กันยายน 2549 21:44 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2127
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :   188 หน้า
ราคา :   125 บาท
 วารสารนิติศาสตร์ของสำนักท่าพระจันทร์เล่มใหม่นี้มีบทความจำนวน 8 บทความและเป็นบทความที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนโดยตรงแต่ก็เป็นบทความที่มีสาระน่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อความยากจนของโลก สงครามข่าวสารกับหลักความมั่นคงในด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการดำเนินการปราบปรามการก่อการร้าย เป็นต้น
       เป็นธรรมดาของวารสารกฎหมายทั้งหลายที่ต้องมีบทความหลาย ๆ สาขามาผลัดเปลี่ยนกันลงครับ แต่นักกฎหมายที่อยาก “หูตากว้างไกล” ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้ความสนใจในกฎหมายสาขาอื่น ๆ ด้วย
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544