หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
18 กันยายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   496 หน้า
ราคา :   460 บาท
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2549
15 กันยายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2127
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :   188 หน้า
ราคา :   125 บาท
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
18 สิงหาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดำริห์ บูรณะนนท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   223 หน้า
ราคา :   220 บาท
รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
18 สิงหาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   136 หน้า
ราคา :   100 บาท
การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)
18 สิงหาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   342 หน้า
ราคา :   320 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544