หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
สิทธิชุมชน
15 มีนาคม 2550
 
 
ผู้แต่ง :   รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2550
จำนวนหน้า :   211 หน้า
ราคา :   170 บาท
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และวารสารกฎหมายใหม่
15 ตุลาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 24 ตอน 1
15 ตุลาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   168 หน้า
ราคา :   150 บาท
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
15 ตุลาคม 2549
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   256 หน้า
ราคา :   210 บาท
พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตย
18 กันยายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   สุรพล ไตรเวทย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   388 หน้า
ราคา :   290 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544