หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
“ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์)”
23 มิถุนายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   พระพรหมคุณาภรณ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   มูลนิธิพุทธธรรม โทร.02 580 5127
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   85 หน้า
ราคา :   60 บาท
แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง
30 เมษายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   217 หน้า
ราคา :   235 บาท
องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
30 เมษายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์นิติธรรม โทรศัพท์ 02-934-0261 ถึง 2
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   356 หน้า
ราคา :   ราคา 250 บาท
วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548
30 เมษายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   244 หน้า
ราคา :  
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
30 เมษายน 2549
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02-996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
จำนวนหน้า :   416 หน้า
ราคา :   300 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544