หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
11 เมษายน 2550 11:34 น.
 
ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน/.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
       
       คุณวุฒิ

       - ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
       - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 14) พ.ศ. 2514
       - ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - กิตติเมธี สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       - ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        
       ตำแหน่ง
       - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       - ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4
        
       ผลงานบทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
 1. เราควรจะมีศาลปกครองหรือยัง, วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 2 ตอน 4, มีนาคม 2514.

 2.        
         
 3. อำนาจควบคุมของรัฐต่อบริษัทมหาชน, บทบัณฑิตย์, เล่ม 35 ตอน 4, 2521.

 4.        
         
 5. Law Enforcement: มิติที่ 3 ของกฎหมาย, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 1 ตอน 1, เมษายน 2525.

 6.        
         
 7. บันทึกข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.. …, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 1 ตอน 2 สิงหาคม 2525.

 8.        
         
 9. กระบวนยุติธรรมทางปกครอง, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 3 ตอน 3, ธันวาคม 2527.

 10.        
         
 11. เพราะเหตุใดจึงมีวารสารกฎหมายปกครอง, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9 ตอน 1, เมษายน 2533.

 12.        
         
 13. สนทนากับ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่องศาลปกครอง, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9 ตอน 1, เมษายน 2533.

 14.        
         
 15. ศาลปกครอง บทความและวิเคราะห์ข้อขัดแย้งในสภานิติบัญญัติ, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9 ตอน 1, เมษายน 2533.

 16.        
         
 17. เราควรจะมีศาลปกครองหรือยัง, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9 ตอน 1, เมษายน 2533.

 18.        
         
 19. นิติศาสตร์หลงทางหรือ?, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9 ตอน 1, เมษายน 2533.

 20.        
         
 21. สรุปโครงสร้างรัฐธรรมนูญในอนาคต, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2534.

 22.        
         
 23. ศาลรัฐธรรมนูญ, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 12 ตอน 3, ธันวาคม 2536.

 24.        
         
 25. ข้อพิจารณาในร่าง พ... การตรวจเงินแผ่นดินของรัฐ พ.. …, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 23 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2536.

 26.        
         
 27. ศาลปกครอง, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 13 ตอน 2, สิงหาคม 2537.

 28.        
         
 29. โครงสร้างรัฐธรรมนูญในอนาคตของไทย, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 15 ตอน 3, เมษายน 2539.

 30.        
         
 31. ปฏิรูปการเมืองฤาจะไปไม่ถึงจุดหมาย, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2546.

 32.        
         
 33. ปัญหาการเลือก “กรรมการสรรหา กสชภายหลังที่มีพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหา, www.pub-law.net, 17 พฤศจิกายน 2546.

 34.        
         
 35. การตรวจสอบองค์กรอิสระด้านการตรวจเงินแผ่นดิน, www.pub-law.net, 1 ธันวาคม 2546.

 36.        
         
 37. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, www.pub-law.net, 13 ธันวาคม 2547.

 38.        
         
 39. แนวนโยบายของพรรคทางเลือกที่สาม, www.pub-law.net, 20 มกราคม 2548.

 40.        
         
 41. ข้อบังคับของพรรคทางเลือกที่สาม, www.pub-law.net , 20 มกราคม 2548.

 42.        
         
 43. ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเทศไทย, www.pub-law.net, 23 มกราคม 2549.

 44.        
         
 45. ความสำคัญของ “องค์การยกร่างรัฐธรรมนูญ” ในการปฏิรูปการเมือง, www.pub-law.net, 12 ตุลาคม 2549.

 46.        
         
 47. New - paradigm กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 (.. 2549 - 2550), www.pub-law.net, 27 กันยายน 2549.

 48.        
         
 49. บทบาทของนักกฎหมายในการวางกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม, จุลนิติ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2549), หน้า 47 - 57.

 50.        
         
 51. การเมืองไทย กับ The Rule of Law, วารสารกฎหมายใหม่, ปีที่ 6 ฉบับที่ 104 (กุมภาพันธ์ 2552), หน้า 28 - 32.

 52.        
         
 53. ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูประบบรัฐสภาเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย, จุลนิติ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553), หน้า 53 - 70.

 54.        
         

       งานวิจัยและหนังสือ
       หมายเหตุ: การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มีสามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       

         
         
 1. วิชากฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517.

 2.        
         
 3. การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพียงใด ในประมวลพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายปกครองเพียงใด.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.

 4.        
         
 5. กฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พิมพ์ครั้งที่ 9). 2527 .

 6.        
         
 7. รวมบทความเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สถาบันโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2535.

 8.        
         
 9. รวมบทความเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญในทัศนะของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2537.

 10.        
         
 11. คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.

 12.        
         
 13. การปฏิรูปการเมือง ทางออกของประเทศไทย.กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2539.

 14.        
         
 15. คำแปลกฎหมายปกครองฝรั่งเศส จากหนังสือ The French Administrative Law,Brown &Gamer. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัดสำเนา), ม.ป.ป.

 16.        
         
 17. แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา. ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนประเสริญศุภมาตรา. ม.ป.ท. , ม.ป.ป.

 18.        
         
 19. ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเทศไทย.กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549

 20.        
          
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544