หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
11 เมษายน 2550 11:26 น.
 
ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

       ตำแหน่ง   
        - ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
       
       วุฒิการศึกษา       
        - ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne) มหาวิทยาลัย Aix - Marseille III ประเทศฝรั่งเศส
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
 1. Le conseil d’Etat de Thaïlande : du conseil du roi vers la juridiction administrative supreme., - Bangkok : Le Conseil d’Etat de Thaïlande, 1995.

 2.        
         
 3. Influrence française sur les réformes juridique, politique et Administrative en Thaïlande., - Bangkok: Office des Juridition Administrarive, Sept. 2000.

 4.        
         
 5. ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2528) หน้า 483 - 570.

 6.        
         
 7. เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2534) หน้า 366 - 399.

 8.        
         
 9. ความเป็นมาของการปฏิรูปกฎหมายไทย.ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2535) หน้า 31 - 54.

 10.        
         
 11. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 55 - 63.

 12.        
         
 13. อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 64 - 170.

 14.        
         
 15. การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2538) หน้า 201 - 290.

 16.        
         
 17. การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย แนวความคิดความพยายามในอดีตที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินการในปัจจุบัน. ในรัฐสภาสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2538) หน้า 1 - 25.

 18.        
         
 19. การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย.ในวารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2540) หน้า 196 - 228. (ร่วมกับบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

 20.        
         
 21. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการฟ้องคดีในเรื่องการสอบและการวัดผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามหลักกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส.ในวารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2543) หน้า 156 - 165.

 22.        
         
 23. ความเป็นมาของสำนักงานศาลปกครอง.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2544) หน้า 58 - 62. (ร่วมกับกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์)

 24.        
         
 25. ศาลปกครอง ที่พึ่งใหม่ของประชาชน.ในวารสารธุรกิจก้าวหน้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2545) หน้า 45 - 48.

 26.        
         
 27. การบริหารงานศาลปกครองและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 75 - 83.

 28.        
         
 29. Administration of the Administrative Courts and the development of personnel in the administrative justice system of Thailand.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 150 - 174.

 30.        
         
 31. ความเกี่ยวพันระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับการจัดทำบริการสาธารณะในสัญญาทางปกครอง.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 1 - 10.

 32.        
         
 33. ข้อพิจารณาทางวิชาการเกี่ยวกับ “กฎ” ที่อาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้พิพากษาเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 1 - 13.

 34.        
         
 35. เอกสารการศึกษาการเพิ่มพูนประสิทธิผลของศาลปกครองฝรั่งเศส.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2551) หน้า 86 - 121. (ร่วมกับณัฐธภา ตีระรัตน์)

 36.        
         
 37. แนวการเขียนคำพิพากษาในคดีปกครองของต่างประเทศ.ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 14 - 24.

 38.        
         
 39. ที่มาและแนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม มาตรา 73 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ..2542. ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 1 - 16.

 40.        

       หนังสือ (บางส่วน) หมายเหตุ: การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       

         
 1. พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย กรุงเทพฯ : วิญญูชน ,2538

 2.        
         
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.

 4.        
         
 5. การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.

 6.        
         
 7. การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย.กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540.

 8.        
         
 9. คู่มือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.

 10.        
         
 11. การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส: ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.

 12.        
         
 13. การปรับปรุงองค์การภาครัฐ: การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.

 14.        
         
 15. วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครองและกฎหมาย การปฏิรูประบบการเมืองกับการพัฒนากฎหมายและการบริหาราชการแผ่นดินเพื่อการ พัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.

 16.        
         
 17. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541.

 18.        
         
 19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง (แต่งร่วมกับดร.มานิตย์ วงศ์เสรี).กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541.

 20.        
         
 21. กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ (แต่งร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.

 22.        
         
 23. รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.

 24.        
         
 25. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.

 26.        
         
 27. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “กฤษฎีกา”.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.

 28.        
         
 29. สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.

 30.        
         
 31. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.

 32.        
         
 33. องค์การมหาชน: องค์การของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542.

 34.        
         
 35. สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.

 36.        
         
 37. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายของต่างประเทศและของไทย.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.

 38.        
         
 39.  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนตามแนวคิดฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ และความแตกต่างกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองรัฐในความ หมายของกฎหมายมหาชน หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน (ชื่อเดิม “หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1”)(แต่งร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.  

 40.        
         
 41.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง (แต่งร่วมกับ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์).กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.

 42.        
         
 43. คำอธิบายกฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.

 44.        
         
 45. หลักการตีความกฎหมายกับกรณีศึกษา: ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกและปัญหาลักษณะต้องห้าม \ของผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรณี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.

 46.        
         
 47. กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544.

 48.        
         
 49. กฎหมายปกครอง: แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.

 50.        
         
 51. ศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.

 52.        
         
 53. คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน.กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.

 54.        
         
 55. ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.กรุงเทพฯ: สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.

 56.        
         
 57. ศาลปกครองกับครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.

 58.        
         
 59. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.

 60.        
         
 61. องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ: หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.

 62.        
         
 63. องค์การมหาชน : องค์การของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ.กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542

 64.        
         
 65. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.

 66.        
         
 67. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.

 68.        
         
 69. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.

 70.        
         
 71. กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.

 72.        
         
 73. กฎหมายมหาชน: ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ.กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.

 74.         
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544