หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
11 เมษายน 2550 11:31 น.
 
ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน/.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
       ตำแหน่ง
       

              - ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              - อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              - อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       วุฒิการศึกษา
              - ปริญญาเอกกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
       
       ผลงาน
บทความทางวิชาการ

         
 1. วุฒิสภาไทยเพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อใคร?, รพี 2528.

 2.        
 3. งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2531. 

 4.        
 5. การควบคุมรัฐวิสาหกิจโดยศาลบัญชีในประเทศฝรั่งเศส, วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2531.

 6.        
 7. ข้อความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกำกับทางปกครอง, ใน 60 ปี ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ รวมบทความเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ, 2532.

 8.        
 9. ข้อสังเกตบางประการในทางกฎหมายเกี่ยวกับคำว่า “ภาษี”, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2532.

 10.        
 11. รายได้จากภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (แปล), วารสารอัยการ, พฤศจิกายน 2532.

 12.        
 13. องค์กรวิชาชีพ, วารสารอัยการ, พฤศจิกายน 2532.

 14.        
 15. การควบคุมกำกับทางปกครอง (แปล), วารสารอัยการ, ธันวาคม 2532.

 16.        
 17. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “องค์การมหาชนอิสระ”, วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2532.

 18.        
 19. นิติกรรมทางศุลกากร, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9, เมษายน 2533.

 20.        
 21. การก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น, วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2533.

 22.        
 23. หลักแห่งความได้สัดส่วน (แปล), วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2533.

 24.        
 25. การควบคุมกำกับของรัฐเหนือองค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, วารสารกฎหมายปกครอง, เมษายน 2534,

 26.        
 27. รัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจ, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, กรกฎาคม 2534.

 28.        
 29. ปัญหาการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมาใช้กับสัมปทานบริการสาธารณะ, รพี 34.

 30.        
 31. ทฤษฎีว่าด้วยหนี้สาธารณะ, วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2534.

 32.        
 33. การสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารด้วยการบัญญัติเรื่องวุฒิสภาไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ, จุลสารไทยคดีศึกษาฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2534.

 34.        
 35. องค์กรที่ปรึกษาในประเทศฝรั่งเศส (แปล), วารสารกฎหมายปกครอง, กรกฎาคม 2535.

 36.        
 37. การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, วารสารนิติศาสตร์, กรกฎาคม 2535.

 38.        
 39. ศาลรัฐธรรมนูญ, ข่าวเนติบัณฑิตยสภา, สิงหาคม 2535.

 40.        
 41. องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศไทย, รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, พ.ศ. 2535.

 42.        
 43. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง, รพีสาร, ตุลาคม – ธันวาคม 2535.

 44.        
 45. หลัก “ระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณ” ในกฎหมายการคลัง, วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2535.

 46.        
 47. กระบวนการวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2536.

 48.        
 49. การปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ, รพีสาร, เมษายน – มิถุนายน 2536.

 50.        
 51. ความคืบหน้าของการปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ, รพีสาร, กรกฎาคม – กันยายน 2536.

 52.        
 53. การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในคณะกรรมการกฤษฎีกา, รพีสาร, มกราคม – มีนาคม 2537.

 54.        
 55. การจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด, รพีสาร, เมษายน – กันยายน 2537.

 56.        
 57. จากสภาตำบลสู่สภาตำบลนิติบุคคล, รพีสาร, กรกฎาคม – กันยายน 2537.

 58.        
 59. สภาตำบลนิติบุคคลและองค์การบริหารส่วนตำบล, วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2537.

 60.        
 61. การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ, เอกสารนิทรรศการสัมมนาฝรั่งเศส – ไทย เรื่องการปกครองท้องถิ่น, ธันวาคม 2537.

 62.        
 63. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศฝรั่งเศส, รพีสาร, มกราคม – มีนาคม 2538.

 64.        
 65. หลักการใหม่ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, รพีสาร, มกราคม – มีนาคม 2538.

 66.        
 67. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, ในอาจาริยบูชารวมบทความทางวิชาการแด่ ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม, มีนาคม 2538.

 68.        
 69. กระบวนการนิติบัญญัติในประเทศฝรั่งเศส, เอกสารประกอบการอบรมเรื่องรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบ สถาบันพระปกเกล้า, วันที่ 22 มีนาคม 2538.

 70.        
 71. เขต (arrondissement) ในปารีส ลียอง และมาเซย์ (แปล), วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2538.

 72.        
 73. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง, รพี 38.

 74.        
 75. กระบวนการงบประมาณแผ่นดินในประเทศฝรั่งเศส, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2539.

 76.        
 77. การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ: สหการ, วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2539.

 78.        
 79. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่: สิ่งใหม่ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2540.

 80.        
 81. กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2540.

 82.        
 83. สถานะทางกฎหมายของสภาตำบลนิติบุคคล, ในรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศ.ดร.ประยูร กาญจนดุล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

 84.        
 85. การคลังท้องถิ่น: ทัศนะในทางกฎหมายมหาชน, วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2541,

 86.        
 87. การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, ในรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, มติชน, มิถุนายน 2541.

 88.        
 89. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น, กรมการปกครอง, 2541.

 90.        
 91. หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ, สารานุกรมฉบับชาวบ้าน, สถาบันพระปกเกล้า, 2542.

 92.        
 93. การปกครองส่วนท้องถิ่น, สารานุกรมฉบับชาวบ้าน, สถาบันพระปกเกล้า, 2542.

 94.        
 95. เทศบาลในประเทศฝรั่งเศส, 2543.

 96.        
 97. รัฐธรรมนูญในอุดมคติของปรีดี พนมยงค์, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์, 2543

 98.        
 99. หลักความเสมอภาค, วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2543.

 100.        
 101. การเมืองของรัฐกับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น, เอกสารประกอบการสัมนาของสถาบันพระปกเกล้า.

 102.        
 103. 3 ปี แห่งการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, เอกสารประกอบการสัมนา “สามปีแห่งการปฏิรูปการเมือง: ปฏิรูปได้แค่ไหน?”, 2543.

 104.        
 105. ห้าม ส.ส. เป็นรัฐมนตรี: มุมมองของนักกฎหมายมหาชน (ร่วมกับ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์), สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, 21 – 27 เมษายน 2534.

 106.        
 107. ความรับผิดชอบของรัฐในการยกเลิกการประมูลโครงการโทรศัพท์แสนล้าน, ผู้จัดการรายวัน, 22 พฤษภาคม 2534.

 108.        
 109. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่, สยามรัฐ, 1 มิถุนายน 2534.

 110.        
 111. รัฐบาลประชาธิปไตยกับการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ: บทเรียนจากกรณีโครงการโทรศัพท์แสนล้านบาท, สยามรัฐ, 16 มิถุนายน 2534.

 112.        
 113. เลือกตั้งผู้ว่าเกมอันตราย, แนวหน้า.

 114.        
 115. งบพัฒนาจังหวัดปัญหาในทางกฎหมายการคลังและกฎหมายรัฐธรรมนูญ, สยามโพสต์, 17 มีนาคม 2537.

 116.        
 117. เลิกเข้าใจผิดศาลปกครองเสียที, สยามโพสต์, 1 กันยายน 2537.

 118.        
 119. เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น: ความฝันหรือความเป็นจริง, ผู้จัดการรายวัน, 12 ธันวาคม 2537.

 120.        
 121. การวินิจฉัยสมาชิกภาพของรัฐมนตรี, สยามโพสต์, 10 มกราคม 2537.

 122.        
 123. ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญใหม่, ไทยไฟแนนเชียล, 28 – 29 มกราคม 2538.

 124.        
 125. ศาลปกครองควรอยู่ที่ใดดี, เนชั่นสุดสัปดาห์, 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2538.

 126.        
 127. องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปทางไหนกัน, เนชั่นสุดสัปดาห์, 31 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2538.

 128.        
 129. การปฏิรูปการเมืองกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 211, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตุลาคม 2538.

 130.        
 131. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง, เนชั่นสุดสัปดาห์, 6 – 12 ตุลาคม 2538.

 132.        
 133. ทศวรรษแห่งการปกครองท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 163, วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2540.

 134.        
 135. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 165 วันที่ 21-27 มิถุนายน 2540

 136.        
 137. การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 167, วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2540.

 138.        
 139. รัฐธรรมนูญกับการปกครองท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 168, วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2540.

 140.        
 141. โครงสร้างขององค์การปกครองท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 168, วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2540.

 142.        
 143. อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 170, วันที่ 26 กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2540.

 144.        
 145. การคลังท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 171, วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2540.

 146.        
 147. ความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 172, วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2540.

 148.        
 149. เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด: ทางออกของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น?, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 173, วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2540.

 150.        
 151. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถาบันที่สำคัญของเมืองไทย, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 174, วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2540.

 152.        
 153. ประเทศไทยจะกลายเป็นรัสเซีย: ถ้ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรือ?, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 175, วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2540.

 154.        
 155. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่าหลงเล่ห์กลนักการเมือง, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 176, วันที่ 6 – 12 กันยายน 2540.

 156.        
 157. กระจายอำนาจอย่างไร ไม่ให้กระทบความเป็นเอกภาพของรัฐ, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 177, วันที่ 13 – 19 กันยายน 2540.

 158.        
 159. องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 178, วันที่ 20 – 26 กันยายน 2540.

 160.        
 161. คณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม่กับการปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 179, วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2540.

 162.        
 163. เริ่มนับหนึ่งปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 181, วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2540.

 164.        
 165. การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 182, วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2540.

 166.        
 167. องค์การบริหารส่วนจังหวัด: ทิศทางใหม่ของท้องถิ่นไทย, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 183, วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2540.

 168.        
 169. องค์การบริหารส่วนจังหวัด: ทิศทางใหม่ของท้องถิ่นไทย (2), ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 184, วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2540.

 170.        
 171. องค์การบริหารส่วนจังหวัด: ทิศทางใหม่ของท้องถิ่นไทย (3), ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 185, วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2540.

 172.        
 173. รัฐบาลใหม่ต้องจริงใจกับการกระจายอำนาจ, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 186, วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2540.

 174.        
 175. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 188, วันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2540.

 176.        
 177. คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 200, วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2541.

 178.        
 179. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 202, วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2541.

 180.        
 181. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 205, วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2541.

 182.        
 183. ข้อเสนอเรื่องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 207, วันที่ 11 – 17 เมษายน 2541.

 184.        
 185. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองภูเก็ต พ.ศ. …., ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 210 วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2541

 186.        
 187. กรุงเทพมหานคร กับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ฉบับที่ 218, วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2541.

 188.        
 189. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง, ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 225, วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2541.

 190.        
 191. ดูการเมืองฝรั่งเศสแล้วย้อนดูปฏิรูปการเมืองไทย, วัฏจักร ฉบับที่ 2782, 5 มิถุนายน 2540.

 192.        
 193. ทำไมให้ร้าย ส.ส.ร. , วัฏจักร, 12 มิถุนายน 2540.

 194.        
 195. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อปฏิรูปการเมือง, วัฏจักร, 19 มิถุนายน 2540.

 196.        
 197. ว่าด้วยโพล, วัฏจักร, 26 มิถุนายน 2540.

 198.        
 199. เศรษฐกิจ VS การเมือง, วัฏจักร, 3 กรกฎาคม 2540.

 200.        
 201. องค์การ VS องค์กร, วัฏจักร, 10 กรกฎาคม 2540.

 202.        
 203. อำนาจอธิปไตย “มาจาก” หรือ “เป็นของ” ปวงชนชาวไทย, วัฏจักร, 17 กรกฎาคม 2540.

 204.        
 205. ประเด็นสำคัญการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร. , วัฏจักร, 24 กรกฎาคม 2540.

 206.        
 207. ไม่รับไม่ว่าแต่อย่าทำลาย, วัฏจักร, 31 กรกฎาคม 2540.

 208.        
 209. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านรัฐสภา, วัฏจักร, 7 สิงหาคม 2540.

 210.        
 211. ปฏิวัติ, วัฏจักร, 14 สิงหาคม 2540.

 212.        
 213. รัฐมนตรีคนนอก: รัฐมนตรีที่น่าสงสาร, วัฏจักร, 21 สิงหาคม 2540.

 214.        
 215. มหาวิทยาลัยไทยกับการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ, วัฏจักร, 28 สิงหาคม 2540.

 216.        
 217. ปัญหาทางเทคนิคจากการร่างรัฐธรรมนูญ, วัฏจักร, 4 กันยายน 2540.

 218.        
 219. ระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดี, วัฏจักร, 11 กันยายน 2540.

 220.        
 221. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน มิติใหม่ของนักการเมืองไทย, วัฏจักร, 9 ตุลาคม 2540.  

 222.        
 223. ขอต้อนรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, วัฏจักร, 10 ตุลาคม 2540.

 224.        
 225. อบต. เลือดที่ชัยภูมิ ความขัดแย้งบนพื้นฐานของการกระจายอำนาจ , วัฏจักร, 30 ตุลาคม 2540.

 226.        
 227. คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีไทยที่ถูกใจประชาชน, วัฏจักร, 6 พฤศจิกายน 2540.

 228.        
 229. รัฐธรรมนูญภาคพิสดารว่าด้วยชาวนากับงูเห่า, วัฏจักร, 20 พฤศจิกายน 2540.

 230.        
 231. วุฒิสภาไทยบทบาทใหม่ที่น่าจับตามอง, วัฏจักร, 27 พฤศจิกายน 2540.

 232.        
 233. เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 และมาตรา 266 (แต่งร่วมกับ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ), รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1 : ศาลรัฐธรรมนูญไทย.

 234.        
 235. รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่, www.pub-law.net, 23 พฤศจิกายน 2549.

 236.        
 237. รัฐธรรมนูญในอุดมคติของปรีดี พนมยงค์, รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2543), หน้า 1 – 25.

 238.        
 239. คดี ป.ป.ช.: มิชอบด้วยกฎหมาย Vs ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 (กันยายน – ธันวาคม 2548), หน้า 22 – 42.

 240.        
 241. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย, วารสารวิชาการศาลปกครอง, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2548), หน้า 1 – 13.

 242.        
 243. รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่, วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550), หน้า 169 – 173.

 244.        
 245. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2550), หน้า 5 – 23.

 246.        
 247. มาตรา 309 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2553) หน้า 186 – 204

 248.        

       หนังสือหมายเหตุ :การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มีสามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       

         
 1. ตุลาการรัฐธรรมนูญ , บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, มิถุนายน 2536. สารบัญ (PDF)
         

 2.        
 3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ข้อสังเกต และเชิงอรรถเรียงมาตรา), BJ PLATE PROCESSOR, 2540. สารบัญ (PDF)
         

 4.        
 5. รวมบทความกฎหมายการคลังและงบประมาณ (บรรณาธิการ).
         

 6.        
 7. คำบรรยายกฎหมายการคลังและภาษีอากร.
         

 8.        
 9. ศาลปกครอง (บรรณาธิการ).
         

 10.        
 11. รวมกฎหมายปกครอง.
         

 12.        
 13. รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น, BJ PLATE PROCESSOR, 2539. สารบัญ (PDF)
         

 14.        
 15. กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542. สารบัญ (PDF)
         

 16.        
 17. การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. สารบัญ (PDF)
         

 18.        
 19. การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, โรงพิมพ์พิมพ์อักษร, 2543. สารบัญ (PDF)
         

 20.        
 21. คำอธิบายกฎหมายการคลัง พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ , บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร์, 2541. สารบัญ (PDF)
         

 22.        
 23. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538. สารบัญ (PDF)
         

 24.        
 25. การปกครองส่วนท้องถิ่น , สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
         

 26.        
 27. การตรวจเงินแผ่นดิน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
         

 28.        
 29. หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540): สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
         

 30.        
 31. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2547.
         

 32.        
 33. กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
         

 34.        
 35. รายงานการวิจัย เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
         

 36.        
 37. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และมรุต วันทนากร. รายงานการวิจัย เรื่องข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, กรุงเทพฯ: สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, 2548
         

 38.        
 39. รายงานการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
         

 40.        
 41. “รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่.” รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 245 – 24

 42.        
 43. รายงานการวิจัยเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. กรุงเทพฯ: บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551.

 44.        
 45. รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551.

 46.        
 47. การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย: หนังสือที่ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552.

 48.         
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544